Prošlog tjedna je na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) usvojena nova Europska strategija za mlade.
 
Prema novoj strategiji, koja će biti na snazi od 2019. do 2027. godine, teži se ohrabriti i pomoći mladima da postanu aktivni, autonomni i sposobni građani, poboljšati politike u svim sektorima od važnosti za mlade, stvoriti jednake prilike za sve mlade te doprinijeti iskorjenjivanju siromaštva među mladima te kao i svim formama diskriminacije.
 
Uz to, nova EU strategija za mlade u uspostavlja Dijalog EU-a s mladima (Prilog 1), koji je nasljednik procesa strukturiranog dijaloga! Unatoč novom imenu nama svima dragog procesa, on se sam neće previše mijenjati.
 
Važno je istaknuti kako su mjesto u novoj strategiji pronašli i Ciljevi za mlade, produkt prošlog ciklusa strukturiranog dijaloga. Ovih 11 ciljeva, koji su bazirani na stavovima i mišljenjima više od 50 tisuća mladih iz EU, nadopunjuju strategiju i predstavljaju viziju Europe kakvu je žele mladi.  Nadamo se da će se donosioci odluka diljem kontinenta voditi i upravo ovim Ciljevima.
 
EU strategiju za mlade u cijelosti možete pročitati na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/en/pdf