Što se trenutno događa?

Trenutno je u tijeku deveti ciklus Dijaloga EU s mladima (DEUM9) koji se odvija pod nazivom “Zajedno za održivu i uključivu Europu”, a trajat će od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2023. pod trijom predsjedništva Francuska – Češka Republika – Švedska.

Ciklus koordinira Europska upravljačka skupina (ESG) koju čine predstavnici Europske komisije, Europskog foruma mladih i predstavništva triju predsjedništva (predstavnici ministarstava, predstavnici Nacionalnog vijeća mladih).

Ciklus je podijeljen u dvije faze „faza konzultacija“ (siječanj 2022. – kolovoz 2022.) i „faza provedbe“ (rujan 2022. – lipanj 2023.)

Dijalog EU-a s mladima (DEUM) je europski participativni proces koji kroz 18mjesečne cikluse posvećene prioritetnim temama pruža podršku implementaciji Strategije EU-a za mlade i osigurava uključenost mladih u proces donošenja odluka u području mladih u Europi kroz artikulirani dijalog između mladih i donositelja odluka.

Nadovezujući se na iskustvo prethodnih ciklusa, ovaj ciklus ima za cilj:

 • Daljnje jačanje Dijaloga EU s mladima kao procesa koji vode mladi kroz osiguravanje smislenog prostora za sudjelovanje za sve mlade i organizacije mladih iz svih sfera života kako bi sukreirali i oblikovali proces zajedno s donositeljima odluka na različitim razinama.
 • Osigurati smisleno uključivanje mladih tijekom cijelog procesa Dijaloga gdje su mladi i organizacije mladih uključeni u konzultacije, provedbu i faze praćenja procesa i njegovih ishoda.
 • Doprinijeti integriranju i provedbi Europskih Ciljeva za mlade na više razina i međusektorskim mjerama s posebnim naglaskom na Europske Ciljeve za mlade #10 Održiva zelena Europa i #3 Inkluzivna društva. Stvaranje sinergije između Ciljeva za mlade i nacionalnih te globalnih ciljeva održivog razvoja važan je dio tog procesa, uključujući stvaranje mogućnosti za kvalitetan i smislen međugeneracijski dijalog.
 • Jačanje uključivanja svih mladih u proces kreiranja klimatske politike i održivog razvoja. Naglasak na socijalnoj dimenziji održivog razvoja kako bi se osiguralo uključivanje svih mladih.
 • Uvođenje međugeneracijskog dijaloga kao alata za doprinos kod postizanja Ciljeva za mlade #10 i #3. Doprinos međugeneracijskoj jednakosti u području okolišnih i društvenih pitanja, uključujući održivi razvoj, socijalnu uključenost, klimatske promjene i okoliš. Sagledavanje višedimenzionalnog međugeneracijskog dijaloga kao alata za praćenje prioritetne teme 8. ciklusa – participacije – i na taj način doprinos međugeneracijskoj jednakosti.”

Europska upravljačka skupina očekuje da će se provedba Europskih ciljeva za mlade #10 i #3 odraziti kao rezultati 9. ciklusa u različitim područjima te na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Realizacija Ciljeva za mlade #10 i #3: konkretni prijedlozi, akcije, alati i dobre prakse:

 • alati i metode koje su razvili mladi i donositelji odluka kako bi stvarno radili na provedbi ciljeva održivog razvoja s naglaskom na okoliš, klimu i uključenost.
 • prikupljeni primjeri dobre prakse iz različitih zemalja o akcijama kroz koje bi se dva cilja mladih mogla provesti
 • poticanje razvoja i provedbe novih aktivnosti za postizanje dvaju ciljeva mladih jačanjem uloge mladih u raspravama o kreiranju klimatske/okolišne politike

Uklapanje u rad Vijeća EU: rezultati 9. ciklusa Dijaloga EU s mladima bit će sažeti u rezoluciji koju će usvojiti Vijeće ministara mladih:

 • tijekom ciklusa, rezultati različitih koraka će se, kada je to relevantno, odraziti u relevantnim dokumentima Vijeća pod trijom predsjedništva
 • rezultati 9. ciklusa će oblikovati rezoluciju Dijaloga EU s mladima pod švedskim predsjedanjem EU
 • Države članice bit će pozvane da provedu glavne točke i ključne zahtjeve mladih u svojim zemljama

Doprinos oblikovanju političkih zahtjeva za utvrđivanje problema koje treba riješiti, kao i mogućih rješenja i odgovarajućih načina pronalaženja mogućih rješenja izvan sektora mladih:

 • Što o zelenijoj, održivoj i uključivijoj Europi
 • veća i raznolikija skupina mladih integrirana je u proces Dijaloga EU s mladima, u skladu s ciljem mladih br. #3
 • saznanja iz 9. ciklusa Dijaloga EU s mladima-a uključit će se u druge relevantne političke procese izvan sektora mladih i politike za mlade (kao što su Europski zeleni dogovor, novi europski Bauhaus, Horizon Europe) u skladu s Europskom godinom mladih, uz pomoć koordinatora EU za mlade.

Tokom ovog ciklusa fokusirat ćemo se na 10. i 3. Cilj za mlade, njihove podciljeve te teme i zahtjeve koje mladi navode unutar teme “Zajedno za održivu i inkluzivnu Europu”. Podciljevi svih Ciljeva za mlade dostupni su u rubrici Korisni materijali.

Temeljna načela za 9. ciklusa DEUM-a

Osmišljavanje, provedba i nastavak 9. ciklusa Dijaloga EU s mladima temelji se na skupu temeljnih načela koje dijele svi dionici koji su uključeni u Proces.

Suradnja

Osiguravanje smislene suradnje i kontinuiteta između tri uključena predsjedništva EU-a i odgovarajućih nacionalnih vijeća mladih, Europskog foruma mladih i Europske komisije u kohezivnom pristupu tijekom cijelog ciklusa koji se temelji na odgovarajućim sredstvima, povjerenju, transparentnosti i razmjeni u svakom koraku procesa. Doprinos kontinuitetu Dijaloga EU s mladima u suradnji s prethodnim i nadolazećim trijom.

Proces koji vode mladi

Dovođenje mladih i organizacija mladih u jezgru planiranja, provedbe i praćenja ciklusa i svih aktivnosti na različitim razinama. Dijalog mladih EU proces je koji vode mladi. Nacionalna vijeća mladih bit će vodeći dionici u nacionalnim radnim skupinama i Europskoj upravljačkoj skupini. Osigurati da sudionici konferencija mladih EU-a, izaslanici mladih, izaslanici ministara i donositelji odluka imaju potrebno vrijeme i znanje za sudjelovanje u smislenom dijalogu. Održavanje stvarnog dijaloga između donositelja odluka i mladih ljudi u ciklusu i tijekom konferencija mladih EU-a osiguravajući sredstva za smislen angažman.

Utjecaj

Osiguravanje stvarnog utjecaja na ciklus ne samo zajedničkim razmišljanjem o tome što želimo postići, već i predanošću poduzimanju akcija i praktičkim donošenjem promjena za mlade ljude u Europi. Biti transparentan u pogledu očekivanih ishoda ciklusa prema svim uključenim dionicima, posebice mladima koji sudjeluju u aktivnostima Dijaloga EU s mladima. Razvijanje Dijaloga EU s mladima i konferencija mladih EU daljnjom provedbom rezultata i povratnih informacija od sudionika prethodnih ciklusa. Povezivanje ishoda ciklusa s relevantnim procesima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, čineći Dijalog mladih EU dostupnijim i poznatijim u državama članicama. Usmjeravanje na europske ciljeve mladih #10 i #3, čineći ih vidljivijima, mjerljivijim i odgovornijim unutar i izvan Dijaloga EU s mladima.

Održivost i uključenost

U skladu s važećim propisima i procedurama, razmatrati ekološke, društvene i ekonomske dimenzije održivosti organiziranjem svih događanja vezanih uz Dijalog mladih EU kako bi se uklopili u tematski okvir ciklusa: Ciljevi mladih #10 i #3.

Tematski okvir 9. ciklusa

Tematski okvir 9. ciklusa Dijaloga EU s mladima-a je Cilj mladih #10 Održiva zelena Europa i Cilj mladih #3 Inkluzivna društva pod naslovom „Zajedno za održivu i uključivu Europu“. Dva odabrana europska cilja mladih imaju za cilj „Postizanje društva u kojem su svi mladi ljudi ekološki aktivni, obrazovani i sposobni napraviti razliku u svom svakodnevnom životu” i „Omogućavanje i osiguravanje uključivanja svih mladih ljudi u društvo”. Održivi razvoj i socijalna uključenost idu ruku pod ruku i ako ne omogućimo i ne osiguramo uključivanje svih mladih u društvo, ne možemo postići društvo u kojem su svi mladi ljudi ekološki aktivni, obrazovani i sposobni promijeniti svoju svakodnevicu.

TRIO smatra da je međugeneracijski dijalog alat koji olakšava ne samo uključivanje mladih u donošenje odluka i politika te na taj način jača njihovo sudjelovanje u demokratskim procesima, već i smislenu i olakšanu razmjenu mišljenja između mladih i drugih generacija. To je u skladu s ciljem mladih br. 3 koji kažu da društvo treba osigurati više prostora, mogućnosti, resursa i programa za poticanje dijaloga i društvene kohezije, te borbu protiv diskriminacije i segregacije. U konkretnom obliku, 9. ciklus ima za cilj pridonijeti ishodima 8. ciklusa Dijaloga EU s mladima pod trijom DE-PT-SI u vezi s temom sudjelovanja putem organiziranja rasprava, debata, sastanaka i drugih događaja za različite kohortne skupine unutar teme odabrane za ovaj ciklus. Klimatske promjene i okoliš ostaju na vrhu liste prioriteta za mlade u Europi, što pokazuju nedavne ankete.

Posljednjih godina globalne, europske, nacionalne i lokalne organizacije mladih i pokreti upozoravaju javnost i kreatore politike na klimatske izvanredne situacije i njegove posljedice te pozivaju na djelovanje kako bi se spriječila klimatska katastrofa, kao i da se krene naprijed u cjelokupnoj provedbi Agende 2030. Osim toga, nedavno su pokrenuti veliki europski programi za borbu protiv klimatskih promjena i degradacije okoliša (kao što su Europski zeleni dogovor, novi europski Bauhaus, Horizon Europe). Važno je razmisliti o tome kako bi se mladi mogli uključiti u ove programe.

Društvo treba djelovati protiv klimatskih promjena i rastućih prijetnji okolišu. Ali naše društvo ne može riješiti problem koji u potpunosti nije spremno priznati. Tijekom globalne pandemije, klimatska istraživanja zabilježila su pad emisija CO2 povezan s usporavanjem globalnih gospodarskih aktivnosti, naglašavajući izravnu vezu između ljudskih aktivnosti i okoliša. U cilju podizanja kolektivne svijesti o klimatskim promjenama i degradaciji okoliša i njihovom utjecaju, pravodobno je i važno za budućnost mladih ljudi i našeg društva da jedno od fokusnih područja 9. ciklusa Dijaloga EU s mladima bude

Cilj #10 Održiva zelena Europa. Naglasak na ovom Cilju mladih teži potaknuti daljnju raspravu o tome kako se uhvatiti u koštac s klimatskim izvanrednim stanjem, kako bi se implementirali ciljevi održivog razvoja i dodatno osiguralo da svi počnu preuzimati odgovornost za svoja djela i utjecaj koji imaju na naš planet i na živote sadašnjih i budućih generacija. Postati održiv nije izbor, to je obaveza. Međutim, pristup održivom razvoju samo gledajući na ekološku dimenziju bez uzimanja u obzir drugih dimenzija održivosti, posebice ekonomskih i društvenih dimenzija i točnije fokusiranja na uključenost i međugeneracijsku pravdu, znači isprazniti održivi razvoj od njegovog političkog značenja i njegovog društvenog projekta. Međugeneracijski dijalog, kao metoda osiguravanja uključivanja svih mladih u društvo, može ojačati sudjelovanje mladih u demokratskim procesima, ali i poboljšati smisleno i olakšano dijeljenje stavova između mladih i drugih generacija. Stoga se TRIO odlučio u ovom ciklusu Dijaloga EU s mladima također djelomično usredotočiti na Cilj mladih #3 Inkluzivna društva. Degradacija okoliša i klimatske promjene duboko su isprepleteni s globalnim obrascima nejednakosti.

Najranjiviji ljudi snose teret degradacije okoliša i utjecaja klimatskih promjena, no oni su najmanje pridonijeli krizi i nisu dovoljno uključeni u procese donošenja odluka za njezino rješavanje. Kako se učinci degradacije okoliša i klimatskih promjena povećavaju, a čak su i pojačani globalnom pandemijom, milijuni ranjivih ljudi suočavaju se s većim izazovima u smislu ekstremnih događaja u prirodi, zdravstvenih učinaka, sigurnosti hrane, sigurnosti sredstava za život, sigurnosti vode i kulturnog identiteta. Ti utjecaji imaju izravan utjecaj na društvenu koheziju. Akcije pozivaju na međugeneracijsku solidarnost i pravdu kako dobrobiti za sadašnje generacije ne bi bile u sukobu s pravima budućih generacija. Odluke donesene sada u Green Dealu imat će dugotrajne implikacije na buduće generacije i moraju odražavati interese i stavove mlađih građana. Unatoč povećanom konsenzusu oko potrebe rješavanja međugeneracijske jednakosti, odgovori politike do sada su bili neadekvatni. Mnogi mladi ljudi imaju dojam da se s njima zapravo ne ‘razgovara’, nego im se ‘govori’. Smatraju da njihovo sudjelovanje služi simboličnom korištenju mladih samo kao „šminke za javnost“ u određenim politikama ili odlukama, umjesto da predstavlja istinsku vježbu konzultacija i uključivanja. Uspješan angažman i odgovarajuća uključenost zahtijevaju razinu povjerenja i otvorenu komunikaciju. Mlade ljude treba smatrati i uključiti kao ravnopravne partnere u kontinuirani međugeneracijski dijalog (za razliku od jednokratnih sastanaka) o razvoju politike i procesima, čemu oni mogu dati vrijedan doprinos.

Ovaj zajednički pristup trija ključan je tijekom 9. ciklusa i zajednički će se rješavati u razdoblju od 18 mjeseci, iako svaki član trija može dati poseban fokus tijekom svog predsjedanja na neke aspekte ovog cjelokupnog pitanja. Mladi su jedna od najranjivijih skupina koja se mora suočiti s tim izazovima. Osim toga, jedna trećina mladih u Europi izložena je riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Mnogi nemaju pristup svojim socijalnim, ekonomskim i političkim pravima. Mnogi se i dalje suočavaju s višestrukim oblicima diskriminacije, doživljavaju predrasude i zločine iz mržnje.

Povećana migracija, posebno iz zemalja u razvoju i razorenih ratom, također je donijela nekoliko društvenih izazova i izazova uključivanja. Stoga je ključno raditi na ostvarivanju prava svih mladih ljudi u Europi, uključujući onih najmarginaliziranijih i isključenih. Kao što je gore spomenuto, mnogi mladi ljudi već su vodeća snaga prijedloga i djelovanja za izgradnju održivog svijeta. Važno je da svi oni, čak i oni s manje mogućnosti, budu osnaženi da razviju svoj puni potencijal kao akteri promjene. Ciljevi održivog razvoja ne mogu se ostvariti bez uključivanja svake mlade osobe i ostvarivanja njihovih prava.

Povezivanjem Europskog cilja mladih br. 10 i njegovih glavnih ciljeva zajedno s ciljem mladih br. 3 te kombiniranjem istih s najhitnijim aktualnim pitanjima, mladi će biti u mogućnosti skupa ciljeva izabrati one koje smatraju važnima riješiti tijekom ciklusa.

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Prihvaćanjem korištenja kolačića u skladu s našom politikom kolačića. Politika privatnosti