Što se trenutno događa?

7. ciklus Dijaloga Euroske unije s mladima je sada završen, a rezultati su objavljeni na našim stanicama. 7. ciklus bio je posvećen temi Stvaranje prilika za mlade, a poseban naglasak stavljen je na tri podteme Kvalitetni poslovi, Rad s mladima i Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima, tijekom 18-mjesečnog ciklusa za vrijeme kojeg Europskom unijom predsjedavaju Rumunjska, Finska i Hrvatska.

Ove tri pod teme proizašle su upravo iz Ciljeva za mlade, rezultata prošlog ciklusa konzultacija s mladima, koji je dodan i kao prilog novoj Europskoj strategiji za mlade 2019-2027. Unutar nove strategije revidiran je i preimenovan proces strukturiranog dijaloga pa se on sada zove Dijalog Europske unije s mladima (EU Youth Dialogue), a veći naglasak stavljen je upravo na uključivanje mladih u upravljanje te uključivanje u proces.

Dok proces Dijaloga na nacionalnoj razini provode nacionalne radne skupine, na europskoj razini za to je zadužena Europska upravljačka grupa za Dijaloga EU-a s mladima. Upravljačku grupu čine predstavnici Europskog foruma mladih, Europske komisije te predstavnici nacionalnih vijeća mladih/krovnih organizacija mladih, resornih ministarstava za mlade te Erasmus+ nacionalnih agencija triju zemalja koje unutar jednog ciklusa predsjedavaju Europskom unijom.

Konzultacije s mladima

Konzultacije s mladima i donositeljima odluka su središnji dio svakog procesa Dijaloga.

Konzultacijska pitanja pružaju tematski okvir za osmišljavanje lokalnih i nacionalnih dijaloga (ili europskih dijaloga u slučaju međunarodnih udruga za mlade) u kombinaciji sa smjernicama za provođenje pojedinih metoda dijaloga. Konzultacijska pitanja vezana su uz teme kojima se bavi trio država članica koje čine rotirajuće predsjedništvo Vijeća EU-a te njihovih korespondirajućih ciljeva za mlade. Pitanja su osmišljena na temelju diskusija koje su vodili delegati u okviru Rumunjske konferencije o mladima 2019. u sklopu radionica o “Dijalogu EU-a s mladima u akciji”, te su finalizirana od strane Europskog upravljačke grupe.

Kako bi se podržao specifični cilj Dijaloga EU-a s mladima koji nastoji “ostvariti pozitivne promjene u politikama za mlade na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini”, mnoga pitanja sadrže frazu “Koje mjere i poteze možemo poduzeti…”. Time se potiče dijalog o tome što akteri na svim razinama mogu napraviti kako bi djelovali u smjeru ostvarenja pojedinih tema i ciljeva za mlade postavljenih od strane država predsjedateljica Vijećem EU-a. Odgovori se mogu odnositi na poteze koje bi mogli poduzeti lokalni, regionalni, nacionalni ili europski donositelji odluka, ali i mladi i udruge za mlade. Ova su pitanja namijenjena poticanju dijaloga između donositelja odluka i mladih na svim razinama.

Konzultacije se provode putem konzultacijskog upitnika dostupnog u online formi te putem konzultacijskih aktivnosti koje provode lokalni koordinatori Dijaloga.

U Hrvatskoj su konzultacije otvorene na sam Dan Europe 9. svibnja 2019. godine. Upitnik će biti dostupan za ispunjavanje do kraja rujna, a namijenjen je mladim osobama od 15 do 30 godina starosti.

Konzultacijske aktivnosti na lokalnoj razini planiraju se te je očekivano da se najveći broj ovakvih aktivnosti provede početkom rujna.

Europske konferencije za mlade

U sklopu 7. ciklusa Dijaloga održat će se tri europske konferencije za mlade, po jedna u svakoj od zemalja predsjedavajućeg Trija.

Prva konferencija održana je krajem ožujka u Bukureštu te je okupila oko 200 predstavnika mladih i donositelja odluka s nacionalne i europske razine. Tijekom konferencije mladi delegati i predstavnici ministartava te institucija raspravljali su o mladima i budućnosti rada te iznosimo prijedloge i ideje kako primjena smjernica drugih ciljeva za mlade može pomoći i unaprijediti implementaciju cilja #7 Kvalitetni poslovi za sve.

Kroz grupne radionice i plenarne rasprave otvorila su se mnoga pitanja od važnosti za mlade kao i pitanja vezana uz sam proces koji je u ovom ciklusu ponešto drugačiji. Hrvatsku delegaciju činili su Ivana Banac i Tanja Harceg (Savjet za mlade Vlade RH), Petra Jakovina (Mreža mladih Hrvatske), Bruno Lupetina (mlada osoba), Marina Maričić (MDOMSP) te Vladimir Šomen (stalno predstavništvo RH u EU).

Druga EU konferencija za mlade u Helsinkiju u Finskoj održana je od 1. do 3. srpnja 2019. godine. Na Konferenciji je sudjelovala i hrvatska delegacija koju su činile Valentina Cesar i Marina Maričić u ime Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te troje mladih delegata, Petra Jakovina (Mreža mladih Hrvatske), Tanja Herceg (Savjet za mlade Vlade RH) i Martin Makarun (ISUM). Na konferenciji je kao istraživač u području mladih sudjelovao i Marko Kovačić s Instituta za društvena istraživanja.

Tema konferencije na kojoj se okupilo više od 200 sudionika iz cijele EU bila je obrazovanje i osposobljavanje za rad s mladima (youth work). Sudionici su raspravljali te razvijali preporuke u pet područja te nekoliko podtema vezanih uz rad s mladima, poput digitalizacije i mladih, održivog razvoja, budućnosti rada i drugih. Uz studijske posjete te izlaganja istraživača i drugih stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom rada u području rada s mladima, sudionici su dobili uvid u njegovo trenutno stanje te buduće perspektive.

Treća konferencija za mlade, održana je od 9. do 11. ožujka u Zagrebu, čime je završen 7. ciklus konzultacija u okviru Dijaloga EU-a s mladima. Na konferenciji su bili adresirani demografski izazovi za EU, s naglaskom na mlade iz ruralnih i teško dostupnih područja, gdje se povela rasprava o načinima njihovog osnaženja i poboljšanja kvalitete života kroz zapošljavanje, obrazovanje i političko sudjelovanje.

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Prihvaćanjem korištenja kolačića u skladu s našom politikom kolačića. Politika privatnosti