Konferenciju “Od učionice do zajednice” (31.05.2023.) organiziralo je Hrvatsko debatno društvo kao završnu konferenciju projekta „Demokratsko procijepljenje“ i godišnju konferenciju GOOD inicijative.

Glavni ciljevi konferencije bili su: predstavljanje rezultata projekta Demokratsko procijepljenje, predstavljanje aktualnih istraživanja u području građanskog odgoja i obrazovanja, te predstavljanje različitih inicijativa u području građanskog odgoja i obrazovanja koji se odvijaju u praksi. 

Na konferenciji „Od učionice do zajednice“ ispred Mreže mladih Hrvatske sudjelovala je Ivona Šimunović kao panelistica na panelu „Mladi i aktivno sudjelovanje – kako to izgleda u praksi?“. Kroz panel, sudionici su se osvrnuli na različite modele aktivne participacije mladih i općenito njihovog sudjelovanja u demokratskom životu. Uz Ivonu, panelisti su bili Marko Boko (Ured EU parlamenta u RH) koji je dao političku perspektivu vezanu uz koliko mladi glasaju i Darija Jeger (HDD) koja je predstavila model provedbe deliberacije.

Panel je bio jako koristan za mlade koji su mogli čuti koje prilike oni zapravo imaju i na koji način ih mogu ih iskoristiti. Informirali smo mlade o Dijalogu EU s mladima (DEUM) i prilikama koje mladi mogu iskoristiti kroz taj proces, najavili smo mladima 10. ciklus DEUMA i pozvali ih na aktivno sudjelovanje te smo mladima predstavili Ciljeve za mlade s kojima nisu bili toliko upoznati. Također mladima smo predstavili mogućnosti sudjelovanja na lokalnim razinama poput Savjeta mladih, Vijeća učenika i sudjelovanja kroz aktivnosti neformalnih organizacija. 

Panel rasprava: „Mladi i aktivno sudjelovanje – kako to izgleda u praksi?“

____

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”