U završnoj fazi IX. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima, dana 27. lipnja 2023., na lokaciji Kuća ljudskih prava u Zagrebu, održan je sastanak sa predstavnicama akademske zajednice. Sastanku su prisustvovale i mlade osobe te dale svoj doprinos na teme relevantne za aktualnu temu ciklusa. Raspravljalo se na koji način educiranje o Dijalogu i EU ciljevima za mlade može biti još više inkluzivno te su razmatrani prijedlozi za implementaciju budućih aktivnosti. Prijedlozi su išli su smjeru prilagodbe aktivnosti kroz prostor i lokacije bez arhitektonskih barijera, kako bi mogle sudjelovati mlade osobe s invaliditetom. Predloženo je i stavljanje većeg naglaska na „value based“ komunikaciju, omogućavanje inkluzivnog pristupa učenju kroz programe mobilnosti dostupne svima jednako te je istaknuta potreba za diseminacijom informacija kako bi došle do što većeg broja mladih. Također, važno je dobivene rezultate implementirati u praksi te ih učiniti još više vidljivima donositeljima odluka te povećati mogućnost kreiranja programa i planova temeljenih na dobivenim rezultatima i potrebama mladih.

“Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”